ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯ

„Торбичка на Кауфланд, пълна с „Брей!“

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ

Настоящите правила („Правила“) определят начина на провеждане на Промоцията "Торбичка на Кауфланд, пълна с „Брей!"(наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат отношенията на организатора на Играта с лицата, участващи в играта.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР. ПРАВИЛА

2.1. Организатор на Играта е "Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

2.2. „Метрорадио“ ЕООД, ЕИК 121887866 /наричано подолу „БГ Радио“/ сътрудничи на Организатора при провеждане на Играта, при условията на настоящите Правила, като осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта, определя печелившите участници,  както и предоставя контакти  на печелившите участници.

2.3.. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта, като с участието си в Играта участниците се съгласяват с правилата.

2.4. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на Интернет адрес www.bgradio.bg .

2.5. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или изменя Правилата, като допълненията и/или измененията влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адрес: http:// www.bgradio.bg.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. КОМУНИКАЦИЯ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България   в периода от 22.06.2020 г. до 10.07.2020 г. включително (Период на провеждане). Организаторът си запазва правото да променя Периода на провеждане по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на сайта на БГ Радио: www.bgradio.bg

3.2. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез публикуване на настоящите правила на сайта на БГ Радио: www.bgradio.bg , както и по други подходящи начини, по свое усмотрение.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

4.1. В Играта могат да участват физически лица, които към датата на участието си в Играта са навършили 18-годишна възраст.

4.2. Нямат право на участие служители на Организатора и Fresh Media Bulgaria, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца). 

4.3. В случай, че Организаторът открие или установи участник, който не отговаря на условията на настоящите Правила, организаторът има право да отстрани участника от Играта, да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

4.4. Всеки потребител, който се включи в Играта, се смята, че приема Правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие , респ. наградата му да бъде анулирана.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1. В Периода на провеждане ще бъдат предоставени следните награди: 15 дневни награди - брандирани торбички, пълни с продукти на обща стойност между 25 и 30 (двадесет и пет и тридесет) лв. от асортимента на новата българска марка на Кауфланд – „Брей".  

5.2. Наградата не може да се заменя за левовата ѝ равностойност и/или да се преотстъпва на трети лица. 

РАЗДЕЛ 6 НАЧИН НА УЧАСТИЕ

6.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или с ползване на услуги.

6.2. Всеки работен ден в Периода на провеждане на Играта, на официалната фейсбук страницата на БГ Радио се публикува въпрос /дневен въпрос/, свързан с Играта.

6.3. Всяко лице, което отговаря на изискванията по раздел 4 по-горе, може да се включи в Играта, като даде верен отговор на поставения дневен въпрос. Отговорът се дава като коментар под  фейсбук публикацията на страницата на БГ Радио, която съдържа  дневния въпрос за играта. Участниците имат право да дадат само един верен отговор на дневния въпрос, но имат право да участват всеки работен ден в Играта и в тегленето на наградите. Отговори на поставения дневен въпрос се дават до 18:00ч.

6.4. Всички участници, дали верен отговор на дневния въпрос, участват в тегленето на дневната награда /1 брандирана торбичка, пълна с продукти на обща стойност между 25 и 30 (двадесет и пет и тридесет) лв. от асортимента на новата българска марка на Кауфланд – „Брей!"./

6.5. Всеки ден се тегли името на един печеливш участник Печелившият участник има право да участва в Играта и тегленето на награди, и през останалите дни от Периода на провеждането й.

6.6. Името на печелившия участник се обявява на сайта на БГ Радио - https://www.bgradio.bg, както и се упоменава в коментар в публикацията за играта във фейсбук страницата на БГ Радио

РАЗДЕЛ 7 ТЕГЛЕНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Тегленето на печеливш участник се извършва всеки   всеки делничен ден в Периода на провеждане на Играта /от 22.06.2020 г. до 10.07.2020 г. включително/,  както следва:

7.1.1. След 18:00ч ч. в дните от понеделник до петък включително, на случаен принцип /чрез жребий/, екип на БГ Радио ще изтегля един печеливш участник от лицата, които са отговорил правилно на дневния въпрос.

7.1.2. Екипът на БГ Радио има право и ще  осъществи контакт с изтегления печеливш участник посредством контактната форма на Фейсбук, като чрез тази форма печелившият участник следва да предостави следните лични данни: име, телефон за контакт и адрес за контакт. Тези данни се предоставят на Организатора на Играта.

7.2. Наградите се изпращат от Организатора на посочения от участника адрес.

7.3 Срокът за изпращане на наградата е 15 (петнадесет) дни от датата на получаване на личните данни по т.7.1.2. на печелившия участник.

РАЗДЕЛ 8 ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Организаторът и БГ Радио са администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. С включването си в Играта участникът дава съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и от БГ Радио.

8.2. С участието си в Играта, участникът декларира и гарантира, че се е запознал с Уведомлението относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания, публикувано от БГ Радио на страницата му в интернет www.bgradio.bg

8.3. Участието в Играта е изцяло доброволно. В случай, че дадено лице не желае Организаторът и/или БГ Радио да имат достъп до личните му данни, това лице не следва участва в Играта.

8.4. Организаторът обработва личните данни на участниците в Играта за целите на:

8.4.1. администриране на Играта и установяване на връзка със спечелилите участници;

8.4.2. последваща идентификация и предоставяне на награди на спечелилите участници и осигуряване на спазването на настоящите Правила;

8.5. Организаторът може да обработва предоставените му лични данни самостоятелно или чрез възлагане на трето лице, което ще се задължи да спазва съответните мерки за защита на личните данни.

8.6. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране съгласно чл. 26 и сл. от Закона за защита на личните данни.

8.7. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат унищожени след изтичане на тримесечен срок от края на Играта.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1 С участието си в Играта фическите лица дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи.

9.2. Организаторът и БГ Радио не носят отговорност за вреди, причинени на участници в Играта като цяло и/или за грешки и/или недостатъци при провеждането й, поради извънредни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет страницата и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

9.3. Организаторът и БГ Радио не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Правила поради форсмажорни обсоятелства, неизправности или технически грешки в интернет страницата и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура, които са дължат на поведението на трети лица и не са по вина на Организатора/БГ Радио.

9.4. Организаторът и БГ Радио не носят отговорност спрямо спечелил участник, предоставил невалидни контакти за връзка.  

9.5. Организаторът има право да дисквалифицира участник при констатирани нарушения в процеса на Играта или при установено нарушение на настоящите Правила от страна на участника. Решението на Организатора е окончателно и обвързващо за участника.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата на БГ радио за периода на провеждане на Играта.

10.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

10.3. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

10.4. Настоящите правила влизат в сила на 22.06.2020 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.