ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

„Подари песен и цветя и може да спечелиш с дрогерии Lilly!”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Подари песен и цветя и може да спечелиш с дрогерии Lilly!”, наречана по–долу за краткост ПРОМОЦИЯТА, се организира и провежда от Метрорадио ЕООД, създаващо радио програма с наименование „БГ Радио“ наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С участието си в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните Правила, като допълненията и/или измененията промените влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира на 19.11.2018 г. и продължава до 30.11.2018 г. включително.

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/ при условията на т.2.3. от настоящите правила.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България към момента на участието си.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на БГ Радио, служители на Лили Дрогерие, а така също и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва Fresh Media Bulgaria, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на т. 5.1. и/или т. 5.2., то той има право да анулира получената от него награда,респ. да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

5.4. Всеки участник, който се включи в промоцията се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За участие в Промоцията не e необходима регистрация.

За участие в Промоцията лицата, отговарящи на изискванията на настоящите Правила, могат да поздравят любим човек на телефон 02/9515535 на стандартната цена разговор в рамките на страната според индивидуалната тарифа на доставчика на телефонна услуга на Участника, всеки делничен ден в часовия пояс 18-20 часа. Разговорът ще се излъчи в ефир в програмата на БГ Радио между 18 и 20 ч.

За участие в Промоцията лицата, отговарящи на изискванията на настоящите Правила, могат да коментират във фейсбук страницата на Любими песни за любими хора на интернет адрес: https://www.facebook.com/LPLHOfficial/ , като споделят на кого искат да подарят цветя и да поздравят с любима песен.

Всички лица, участвали в поздравите – по телефона и по фейсбук страницата, участват в тегленето на дневната награда.

6.2. Всеки делничен ден, в периода на промоцията, на случаен принцип, ще бъде избиран по един участник от лицата по т.6.1., който печели карта за лоялност LILLY CLUB, заредена с 20 лева за пазаруване в Лили Дрогерие.

6.3. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на Любими песни за любими хора на адрес: https://www.facebook.com/LPLHOfficial/, както и обявени в ефир.

6.4. Награда:

Общо 10 броя LILLY CLUB карта, заредени с 20 лева за пазаруване в Лили Дрогерие.

ЧАСТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. В случай, че Организаторът на успее да установи контакт с някой от печелившите в рамките на 3 дни след официалното им обявяване на сайта или те не потърсят наградата си, БГ РАДИО си запазва правото да изтегли нов печеливш.

7.2. Организаторът  не се ангажира с поемане на транспортните разходи за придвижването на печелившия до офиса на БГ РАДИО, с цел получаване на наградата.

7.3 Спечелилите участници трябва да предоставят две имена, телефонен номер и адрес на удобен за тях магазин на Лили Дрогерие, от който да получат картите. Картите за лоялност не могат да бъдат заменяни за пари. С картите могат да бъдат закупени продукти от Лили Дрогерие на стойност 20 лева или по-висока. При покупка на стойност по-ниска от 20 лева не се връща ресто.

ЧАСТ 8. ПЕЧЕЛИВШ, ПРЕТЕНЦИИ, ВАЛИДНОСТ НА РЕГИСТРАЦИИ

8.1. Наградата  ще се предостави на участник, имащ право да участва в промоцията, срещу удостоверяване на възрастта си посредством валиден документ за самоличност.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

 

9.1. Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

9.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху профил не засягат принципа на присъждане на наградата от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградата.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни  обстоятелства.

ЧАСТ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ

12.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и след това.

ЧАСТ 13. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието си в промоцията лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на БГ Радио.

13.2. Участникът се е запознал с Уведомлението относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания, публикувано от Организатора на страницата му в интернет.

13.3. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни